ਕੰਮ ਤਾਂ ਤਕੜਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣੇ ਆ Kam Tan Takrha hi Karde Hune aa (Mr Sammy Na...

Comments