ਲੋਕੋ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ (Family) ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਾਹਦੀ ਜਿੰਦਗੀ (Mr Sammy Na...

Comments